Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice – Kontrakt W5

Wartość
inwestycji: 80 000 000 zł

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. jako Lider konsorcjum zrealizowała w latach 2012 – 2015 projekt pn. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice – Kontrakt W5 w miejscowości Dąbrowa Górnicza, realizowany w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza” – etap I przy wsparciu środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 80,0 mln PLN brutto.

Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice obejmowała budowę:

 • pięciu tłoczni ścieków sanitarnych „Szosowa”, „Pogoria”, „Armii Krajowej”, „Mizerkiewicza”, „Relaksowa” wraz z rurociągami tłocznymi,
 • ponad 30 km sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i tłocznym,
 • 15 km sieci kanalizacji deszczowej,
 • około 20 km sieci wodociągowej,
 • odbudowę 110 tys. m2 nawierzchni dróg asfaltowych,
 • odbudowę 50 tys. m2 nawierzchni dróg z kostki betonowej,
 • budowę i odbudowę chodników.

W ramach Kontraktu wykonano kompleksową przebudowę 48 ulic, w tym głównych ulic w dzielnicy Ząbkowice tj. Alei Zwycięstwa, ul. Armii Krajowej, ul. Związku Orła Białego, ul. Gospodarczej i ul. Hallerczyków.

Wykonanie przez Spółkę Kontraktu W5 przyniosło realizację zarówno nadrzędnego celu projektu, którym było rozwiązanie problemu transportu i oczyszczania ścieków z terenu miasta, jak również przyczyniło się do realizacji innych planowanych przez gminę zamierzeń: ekologicznych, społecznych, gospodarczych czy zdrowotnych.

Do najważniejszych zrealizowanych założeń projektu należy zaliczyć:

 • odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z normami oczyszczania obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej;
 • zabezpieczenie wód podziemnych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń (likwidacja przydomowych zbiorników bezodpływowych);
 • spełnienie przez Gminę wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 • zapewnienie mieszkańcom dostępu do kanalizacji;
 • zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych na terenie miasta;
 • ochrona środowiska;
 • poprawa warunków sanitarnych na terenach w pobliżu cieków wodnych poprzez zaniechanie zrzutów ścieków nieczyszczonych;
 • polepszenie warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców;
 • stworzenie nowych miejsc pracy - rozwój gospodarczy Gminy i regionu, rozwój sektora usług;
 • podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów;
 • poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie ryzyka zachorowań;
 • utworzenie zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarki ściekowej.

W projekcie zastosowano wysokiej jakości materiał, nowoczesną technologię i  urządzenia spełniające najnowsze wymogi. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do stworzenia spójnego systemu gminnej gospodarki ściekowej.