Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382

Wartość
inwestycji: 16 500 000 zł

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zrealizowała projekt pn. „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Inwestycja polegała na wykonaniu obejścia ul. Kamienieckiej (DW382) w standardzie drogi klasy Z wraz z włączeniem do drogi krajowej DK8 w standardzie drogi G. Realizacja została podzielona na 2 etapy. Etap I obejmował odcinek trasy obejścia za skrzyżowaniem z drogą krajową DK8 do końca trasy w miejscu włączenia w postaci ronda do istniejącej drogi DW382 (ul. Kamieniecka), wraz z niezbędną przebudową ul. Kamienieckiej, natomiast Etap II dotyczył przebudowy odcinka drogi krajowej DK8 wraz ze skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną z projektowanym obejściem oraz drogą powiatową DP 3155D.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 16,5 mln PLN brutto.

Realizacja inwestycji przyniosła poniższe korzyści:

 • zmniejszenie natężenia ruchu w centrum Ząbkowic Śląskich,
 • wyprowadzenie z centrum miasta ruchu tranzytowego na drodze wojewódzkiej nr 382 (m.in. intensywny ruch pojazdów ciężarowych transportujących kruszywa z terenu gminy Kamieniec Ząbkowicki),
 • uzyskanie zupełnie nowego włączenia DW 382 do drogi krajowej nr 8, poprawiającego radykalnie bezpieczeństwo ruchu i zwiększające przepustowość,
 • poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Ząbkowic Śląskich a szczególnie ulicy Kamienieckiej oraz
 • poprawę warunków jazdy i warunków ochrony środowiska.

Obejście ul. Kamienieckiej (DW382) położone jest na obrzeżach miasta Ząbkowice Śląskie. Trasa przebiega przez tereny rolne, drogi gminne o nawierzchni gruntowej, oraz istniejące cieki wodne (potok spod Grochowca, Doprowadzalnik rzeki Budzówki, potok Zatoka) i rzekę Budzówkę, na których firma wykonała obiekty inżynierskie, umożliwiające przejście nad ciekami wodnymi i rzeką Budzówką (przepusty i most).

Na obszarze inwestycji wykonano szereg dróg serwisowych umożliwiających dojazd do obiektów inżynierskich, urządzeń oczyszczających kanalizacji deszczowej oraz umożliwiających skomunikowanie terenów rolniczych z drogami gminnymi. W ramach projektu wybudowano 3,1 km nowej drogi wojewódzkiej oraz kompleksowo przebudowano odcinek, o długości 0,5 km, drogi krajowej nr 8. Nawierzchnię jezdni wykonano z odpornej na koleinowanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA.

Skrzyżowanie z drogą krajową wyposażono w sygnalizację świetlną akomodacyjną typu „Preference” (kier. Wrocław ↔ Kudowa) z systemem detekcji, zamontowaną (w obrębie skrajni) na bardzo nowoczesnych konstrukcjach „bezpiecznych”. Nowoczesne rozwiązania chroniące podróżujących przed skutkami urazów spowodowanych kolizjami z elementami oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej spowodowały konieczność sprowadzenia elementów konstrukcji wsporczych aż z Norwegii (lekkie, aluminiowe i kompozytowe konstrukcje bezpieczne spełniające wymagania normy EN 12767).

Poniżej kilka danych dotyczących realizacji kontraktu, wykonano:

 • ponad 41 tys. m2 nawierzchni asfaltowej,
 • ponad 80 tys. m3 nasypów,
 • blisko 54 tys. m3 wykopów,
 • 27 tys. m2 wzmocnień podłoża,
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • kanalizację deszczową,
 • oświetlenie uliczne,
 • obiekt mostowy trójprzęsłowy długości ponad 82 mb w konstrukcji nośnej z betonu sprężonego,
 • 3 obiekty inżynierskie żelbetowe ramowe nad ciekami i rowami,
 • przepusty pod drogami.

Do ciekawostek z czasu realizacji kontraktu i prowadzenia robót ziemnych należą ratownicze badania wykopaliskowe, których efektem było odkrycie i skatalogowanie 3 stanowisk z pradziejów i okresu średniowiecza. Najstarsze znaleziska osadnictwa pradziejowego zawierały relikty z okresu środkowego neolitu. Największa ilość artefaktów pochodziła z epoki brązu oraz okresu halsztackiego.