Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp. k.

Nowa 5 Dzielnica

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp. k. została zawiązana 6 kwietnia 2016 roku. Komandytariuszami spółki są osoby fizyczne i prawne. Komplementariuszem i wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp. k. i prowadzenia jej spraw jest spółka CNT S.A.

Przedmiotem przeważającej działalności spółki jest prowadzenie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Spółka zamierza realizować projekty budowlane obejmujące przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży. W ramach realizacji projektów spółka prowadzić będzie roboty budowlane dostosowujące teren pod budowę, roboty specjalistyczne oraz pozostałe roboty instalacyjne czy wykończeniowe.

Funkcję Prezesa Zarządu komplementariusza pełni Pan Jacek Taźbirek.

Dane kontaktowe Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp.k.:

  • adres siedziby: ul. Wojska Polskiego 12, 41-208 Sosnowiec,
  • tel.+48 32 294 40 80, fax +48 32 263 39 07,
  • e-mail:
  • Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, KRS: 0000611731,
  • NIP: 6443516579, REGON: 364137493.

Adres strony internetowej: http://nowa5dzielnica.pl