Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Obrót Energią Elektryczną

Obrót Energią Elektryczna realizowany jest w ramach oferty Grupy Kapitałowej CNT S.A. przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o., która posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze handlu energią na hurtowych rynkach energii w kraju i zagranicą.
Spółka jest jedną z najdłużej działających niezależnych firm obrotu energią elektryczną w Polsce. Pierwszą koncesję na obrót energią elektryczną Spółka uzyskała już w 1999r. i od tego czasu jest aktywna na rynku hurtowym we wszystkich jego segmentach.
Spółka pełni funkcję Operatora Handlowego w ramach Rynku Bilansującego oferując partnerom handlowym i klientom gamę produktów, zarówno standardowych jak i niestandardowych, dopasowanych do konkretnych potrzeb Klientów.
GET EnTra Sp. z o.o. świadczy także usługi konsultingowe w zakresie handlu energią elektryczną.
Bieżącą działalność handlową Spółka prowadzi poprzez Towarową Giełdę Energii S.A. oraz poprzez transakcje bilateralne głównie w oparciu o umowy ramowe, preferując międzynarodowy standard umowy EFET 2.1a. Spółka zawiera umowy krótkoterminowe (na dzień do przodu, kilkudniowe, tygodniowe, miesięczne) a także umowy na dłuższe okresy dostaw (sezonowe, roczne, wieloletnie).

Jednym z głównych obszarów działalności GET EnTra Sp. z o. o. jest dystrybucja energii elektrycznej. Spółka uzyskała koncesję na dystrybucję energii elektrycznej w marcu 2019 r..

Jesteśmy projektantami, wykonawcami i właścicielami infrastruktury elektroenergetycznej służącej zasilaniu w energię elektryczną osiedla mieszkaniowego Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.
GET EnTra Sp. z o. o. jest wyznaczonym przez Urząd Regulacji Energetyki Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze tego osiedla, gdzie aktualnie obsługujemy ponad 700 klientów a rozbudowa sieci dystrybucyjnej na tym osiedlu postępuje wraz z rozbudową osiedla.