Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Poprawa Gospodarki Ściekowej w Dzielnicy Pawłów – Zabrze

Wartość
inwestycji: 59 000 000 zł

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna jako Wykonawca Kontraktu zrealizowała roboty budowlane pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” – Kontrakt 1”,Projektwspółfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 59 mln PLN brutto.

Efektem zrealizowania Inwestycji jest:

 • poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności,
 • rozwój istniejących przedsiębiorstw na terenie objętym inwestycją poprzez poprawę funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej, 
 • zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku poprzez stworzenie niezawodnego i relatywnie

niedrogiego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, 

 • podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez wybudowanie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej,
 • wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.

Prace były realizowane w dzielnicy Pawłów i obejmowały następujące ulice: Gen. Władysława Sikorskiego, Głogowską, Józefa Kurasia, Kłosową, Ks. Edwarda Mendego, Ks. Jerzego Brejzy, Makową, Malinową, Malwową, Obrońców Westerplatte, Pszczyńską, Rodzinną, Rogoźnicką, Stanisława Morciszka, Sudecką, Tatrzańską, Tyską oraz Ks. Franciszka Zembali.

W ramach realizacji kontraktu wykonano:

 • 13 800,56 m kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
 • 22 343,50 m kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,
 • kompletną pompownię ścieków wraz z wyposażeniem, robotami elektrycznymi oraz zagospodarowaniem terenu,
 • 7 013,39 m sieci wodociągowej,
 • 4 wyloty kolektorów deszczowych do rzeki Czerniawki,
 • 20 236,37 m2  nawierzchni asfaltowej,
 • 18 996,34 m2 nawierzchni z kostki brukowej,
 • 16 753,19 m2 chodników z kostki brukowej,
 • 5 867,42 m2 wjazdów indywidualnych z kostki brukowej,
 • 47 sztuk opraw oświetlenia ulicznego,
 • 2 069 m przebudowy linii elektrycznej niskiego napięcia,
 • regulację koryta potoku Czerniawka.