Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2024 roku wraz z wynikami głosowań.

18.06.2024

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2024 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami: 

 

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

 

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie uchwala, co następuje:

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Polak.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

           

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku

 

 

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych TechnologiiS.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza następujący porządek obrad:

1.         Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

2.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.         Przyjęcie porządku obrad,

4.         Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2023.

5.         Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.

6.         Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2023 roku.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania prze nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

11.       Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólna kadencję.

12.       Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.

13.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14.       Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

Uchwała nr 3

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2023.        

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT

oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.  

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

           

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

Uchwała nr 5

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2023 roku.

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2023.

           

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.      

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

Uchwała nr 6

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 22.221.184,90 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczając go na kapitał zapasowy spółki.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Pan Jacek Taźbirek nie brał udziału w głosowaniu nad Uchwałą nr 7.

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.365.976 ważnych głosów z 4.365.976 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.365.976 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z  chwilą jej podjęcia.

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

           

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Maciejowi Waś – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

           

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

 

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Pyszczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. w okresie w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

 

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej, trzyletniej kadencji

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych art. 16 ust. 1 Statutu Spółki ustala trzyosobowy skład Rady Nadzorczej CNT S.A. nowej, trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

 

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana Zbigniewa Jakubas (PESEL: 52042503474) na trzyletnią kadencję.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

           

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Panią Ewę Kozłowską (PESEL: 72101803923) na trzyletnią kadencję.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana Roberta Mirosława Sołek (PESEL: 68092204531) na trzyletnią kadencję.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

           

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie uchylenia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, uchyla Politykę wynagrodzeń Zarządu i rady nadzorczej przyjętą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14/2020 w dniu 9 czerwca 2020 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

           

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

 

§ 8 pkt 54), 66) i 67)  Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z;

66) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -PKD 62.02.Z;

67) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z;

 

nadaje się brzmienie:

 

54) Transport kolejowy towarów – PKD 49.20.Z,

66) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,

67) Działalność usługowa wymagająca transportu lądowego – PKD 52.21.Z,

 

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Handlowego.

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.386.070 ważnych głosów z 4.386.070 akcji Spółki biorących udział w głosowaniu, co stanowi 100 % wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu, w tym:

-           za uchwałą oddano  4.386.070 głosów;

-           przeciw uchwale oddano 0 głosów;

-           oddano  0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.”