Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Wniosek akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT SA zwołanego na 14 czerwca 2024 roku punktów w zakresie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały o uchyleniu Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.

29.05.2024

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) informuje, że dzisiaj wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który posiada co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w trybie art. 401 § 1 KSH, o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT SA zwołanego na 14 czerwca 2024 roku punktów w zakresie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały o uchyleniu Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.

Do wniosku załączono projekty uchwał w zakresie zgłoszonych punktów:

 

Uchwała nr[]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia […] 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

 

§ 8 pkt 29) do 31) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

 

29) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,

30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,

31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,

 

nadaje się brzmienie:

 

29) Transport kolejowy towarów -PKD 49.20.Z,

30) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- PKD 52.10.B,

31) Działalność usługowa wspomagająca transport- PKD 52.2,

 

zaś dotychczasowe punkty 29) do 77) stają się odpowiednio punktami 32) do 80).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uchwała nr[]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia […] 2024 roku

w sprawie uchylenia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej

 

§1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu uchyla Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […]/2020 w dniu 9 czerwca 2020.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.