Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

17.05.2024

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., KRS 0000143061, na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2024 roku, o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ulicy Krakowskie Przemieście 37, 20-076 Lublin, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2023.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2023.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
 12. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania: