Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Odpowiedź na pytania akcjonariusza związane ze złożeniem przez Spółkę wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym (informacja przekazana raportem bieżącym RB 64/2022 z dnia 28.11.2022 r.).

15.12.2022

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zadane pytania uprzejmie informuję, że Zarząd Spółki zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z uchwały nr 3 z dnia 07 czerwca 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz obowiązujących przepisów prawa. Z treścią uchwały opublikowanej raportem bieżącym RB 37/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. można zapoznać się pod adresem: https://ir.cntsa.pl/raporty/raporty-biezace,y,2018 .

O wszelkich kolejnych działaniach podejmowanych w ramach realizacji uchwały Spółka informowała i nadal będzie informowała jak dotychczas w formie raportów bieżących publikowanych oraz przesyłanych na GPW i dodatkowo zamieszczanych na stronie internetowej Spółki.

Spółka nie może dokonywać nabycia akcji własnych za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Jedną z takich sytuacji jest nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i w mijającym roku kalendarzowym taki skup był już przez Spółkę przeprowadzany. W chwili obecnej Zarząd nie jest upoważniony do przeprowadzania skupu akcji własnych Spółki.

Jeśli chodzi o wezwanie do sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, to wyłączna kompetencja do zainicjowania takich działań leży po stronie akcjonariuszy, a nie po stronie organów Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, nie ma bowiem wiedzy na temat przedsięwzięć planowanych przez akcjonariuszy.