Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Odpowiedź na pytania akcjonariusza związane ze złożeniem przez Spółkę wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym (informacja przekazana raportem bieżącym RB 64/2022 z dnia 28.11.2022 r.).

06.12.2022

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zadane pytania uprzejmie informuję, że Zarząd Spółki nie posiada informacji, o udzielenie których zwrócili się Państwo w swojej korespondencji.

Zarząd zobowiązany jest do wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia, w tym uchwały nr 3 z dnia 07 czerwca 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Uchwała”). Zarząd nie posiada uprawnienia do wydawania opinii co do słuszności uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie.

O podjęciu Uchwały Spółka informowała raportem bieżącym nr RB 37/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r., a o przebiegu toczącego się postępowania dotyczącego uchylenia Uchwały Spółka informowała rynek zarówno raportami bieżącymi jak i informacjami publikowanymi w kolejnych raportach okresowych.

Trudno zgodzić się zatem z tezą aby zaskakującą dla rynku była informacja o złożeniu przez Spółkę wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w wykonaniu postanowień Uchwały jako, że wystąpienie z wnioskiem jest naturalną konsekwencją uprawomocnienia się orzeczenia kończącego sprawę o uchylenie Uchwały oraz upadku zabezpieczenia w postaci wstrzymania jej wykonalności, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr RB 55/2022 z dnia 11 października 2022 r.

Odnosząc się do powołanych przez Państwa wskaźników płynności akcji i ich związku z treścią Państwa pytań raz jeszcze podkreślam, że Zarząd wykonując Uchwałę realizuje swoje obowiązki i nie przysługuje mu uprawnienie do wyrażania opinii co do zasadności decyzji Walnego Zgromadzenia wyrażonej Uchwałą. Zarząd zobowiązany jest wywiązywać się z obowiązków nałożonych nań treściami podejmowanych uchwał i obowiązującymi przepisami prawa. Złożenie wniosku do KNF wypełnia te obowiązki.

Na marginesie warto zauważyć, że od czasu podjęcia Uchwały do chwili obecnej Spółka w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Walne Zgromadzenie przeprowadzała trzykrotnie skup akcji własnych w celu ich umorzenia, co dawało akcjonariuszom potencjalną możliwość podjęcia decyzji o zbyciu akcji Spółki pomimo ich niskiego wskaźnika płynności.

Niezależnie od tego zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych akcjonariusze żądający zwołania i umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia głosowania nad podjęciem Uchwały, przed wystąpieniem z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia ogłosili wezwanie na sprzedaż akcji Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr RB 4/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.

Co do kolejnych Państwa pytań uprzejmie informuję, iż jeśli chodzi o kwestię wypłaty dywidendy to w gestii Zarządu pozostaje jedynie przedstawienie rekomendacji co do sposobu podziału zysku przez Walne Zgromadzenie. Rekomendacja Zarządu każdorazowo opiniowana jest przez Radę Nadzorczą, a następnie przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu. Informacje te są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd nie jest jednakże uprawniony do podejmowania decyzji w sprawie ogłaszania skupu akcji własnych Spółki lub do podejmowania uchwał w zakresie wypłaty dywidendy. Kwestie o które Państwo pytają pozostają wyłącznym uprawnieniem Walnego Zgromadzenia. Zarząd nie ma wiedzy jakie decyzje będzie w przyszłości podejmowało Walne Zgromadzenie w tych lub innych sprawach.

Oczywiście mają Państwo możliwość nieskrępowanego kontaktu ze Spółką i jej Zarządem, jednakże proszę zauważyć, że Zarząd nie może udzielać akcjonariuszom informacji w trybie indywidualnym z pominięciem innych akcjonariuszy. Wszelkie informacje na temat bieżącej sytuacji Spółki i ew. perspektyw na kolejne okresy zamieszczane są w raportach okresowych publikowanych przez Spółkę. Zachęcam zarówno do ich lektury jak i do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, które mogą być wykorzystane do komunikacji pomiędzy akcjonariuszami.

Z treścią wszystkich powołanych powyżej raportów bieżących możecie się Państwo zapoznać się na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ir.cntsa.pl/raporty/raporty-biezace, natomiast z treścią raportów okresowych pod adresem: https://ir.cntsa.pl/raporty/raporty-okresowe .