Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Odpowiedź na pytania akcjonariusza związane ze złożeniem przez Spółkę wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym (informacja przekazana raportem bieżącym RB 64/2022 z dnia 28.11.2022 r.).

15.12.2022

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi Państwa wiadomość e-mail uprzejmie informuję, że ani Zarząd Spółki ani Spółka nie mają prawnych możliwości, by sprostać Państwa prośbie dotyczącej nabycia od Państwa akcji Spółki.

Spółka nie może dokonywać nabycia akcji własnych za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Jedną z takich sytuacji jest nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Spółka prowadziła w 2022 r. skup akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 17 z dnia 14 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. Z treścią uchwały opublikowanej raportem bieżącym RB 25/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. można zapoznać się pod adresem: https://ir.cntsa.pl/raporty/raporty-biezace,y,2022 .

W chwili obecnej Zarząd nie jest upoważniony do przeprowadzania skupu akcji własnych Spółki, ponieważ po zakończeniu skupu przeprowadzanego na podstawie opisanej powyżej uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2022 r. upoważnienie Zarządu wygasło.

Zachęcam Państwa do śledzenia komunikatów publikowanych przez Spółkę w formie raportów bieżących, w których Spółka przekazuje informacje istotne dla akcjonariuszy. Jeśli w przyszłości pojawi się możliwość zbycia akcji Spółki w sposób inny niż w ramach obrotu na GPW, czy to na skutek wezwania do sprzedaży akcji ogłoszonego przez jednego z akcjonariuszy znaczących, czy też na skutek podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w przedmiocie skupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia, Spółka niezwłocznie poinformuje rynek o takim zdarzeniu, jak również w każdej innej istotnej dla sytuacji akcjonariuszy sprawie właśnie w formie raportu bieżącego.