Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Odpowiedź na pytania akcjonariuszy związane ze złożeniem przez Spółkę wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym (informacja przekazana raportem bieżącym RB 64/2022 z dnia 28.11.2022 r.).

02.12.2022

Szanowni Państwo,


w odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że Zarząd Spółki zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z uchwały nr 3 z dnia 07 czerwca 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz obowiązujących przepisów prawa. Z treścią uchwały opublikowanej raportem bieżącym RB 37/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. można zapoznać się pod adresem: https://ir.cntsa.pl/raporty/raporty-biezace,y,2018 .


O wszelkich kolejnych działaniach podejmowanych w ramach realizacji uchwały Spółka będzie informowała jak dotychczas w formie raportów bieżących publikowanych oraz przesyłanych na GPW i dodatkowo zamieszczanych na stronie internetowej Spółki.
Spółka prowadziła w 2022 r. skup akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 17 z dnia 14 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. Z treścią uchwały opublikowanej raportem bieżącym RB 25/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. można zapoznać się pod adresem: https://ir.cntsa.pl/raporty/raporty-biezace,y,2022 .


Jeśli chodzi o wezwanie do sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, to wyłączna kompetencja do zainicjowania takich działań leży po stronie akcjonariuszy, a nie po stronie organów Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki nie ma możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, nie ma bowiem wiedzy na temat przedsięwzięć planowanych przez akcjonariuszy. Rolą Zarządu Spółki jest wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia co znajduje swoje odzwierciedlenie między innymi w złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku w przedmiocie wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym.