Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 22 marca 2024 roku wraz z wynikami głosowań.

25.03.2024

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 22 marca 2024 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami: 

 

„UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37

z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kozińską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Jacek Taźbirek stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.471.848 ważnych głosów z 4.471.848 akcji Spółki, co stanowi około 64,9 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.471.848 głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 głosów;

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

                      

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37

z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, przyjmuje następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w celu umorzenia.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez poszerzenie jej przedmiotu działalności.
 7.  Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.471.848 ważnych głosów z 4.471.848 akcji Spółki, co stanowi około 64,9 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.471.848 głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 głosów;

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że wobec braku kandydatur do składu Rady Nadzorczej Spółki, a także braku rezygnacji któregokolwiek z obecnych członków Rady Nadzorczej odstępuje od głosowania nad uchwałami w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wobec ich bezprzedmiotowości. Żaden z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu w tej sprawie

 

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37

z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:

1)    Utworzyć na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5  Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 14 ust 1 pkt 6) Statutu Spółki kapitał rezerwowy w wysokości 24.804.486 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) („Kapitał rezerwowy”), przeznaczony w całości na sfinansowanie nabycia przez Spółkę jej akcji własnych („Akcje własne”)  poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 19.292.378 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.

2)    Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 1.378.027 Akcji o wartości nominalnej 4 ( cztery) złote każda z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:

a)    Nabycie Akcji własnych przez Spółkę nastąpi począwszy od 15 kwietnia 2024 roku i trwać będzie do 31 grudnia 2024 roku („Okres nabywania akcji”);

b)    Wynagrodzenie za Akcje własne zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji własnych nie przekroczy kwoty 24.804.486 zł ( słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych);

c)    Akcje własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji własnych, skierowanych do wszystkich Akcjonariuszy Spółki („Oferta skupu”);

d)    Akcje własne Spółki mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej;

e)    Celem nabycia Akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

 1. Cena nabycia jednej Akcji własnej w Ofercie skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 18 zł ( słownie: osiemnaście złotych) za 1 Akcję własną.
 2. Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Oferty skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej.
 3. W celu umorzenia Akcji własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał (y) w sprawie umorzenia Akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji własnych i zmiany Statutu Spółki. 

§ 2

 1. Zarząd przeprowadzi skup Akcji własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji własnych, w szczególności każdy Akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. W przypadku gdy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji w Ofercie skupu, nabycie Akcji własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 2. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie Akcji własnych przed upływem terminu upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby Akcji własnych lub przed wyczerpaniem kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej.
 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie  treścią niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.471.848 ważnych głosów z 4.471.848 akcji Spółki, co stanowi 64,9 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.471.548 głosów;

- przeciw uchwale oddano 300 głosów;

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

 

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37

z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie zmian w statucie Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 1 pkt 7) statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie Spółki w ten sposób, że do § 8 statutu Spółki dodane zostaną nowe podpunkty od 71) do 74) o następującym brzmieniu:

71) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie – 01.19.Z;

72) Handel energią elektryczną – 35.14.Z;

73) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z;

74) Produkcja gazów technicznych - 20.11.Z.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejonowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.471.848 ważnych głosów z 4.471.848 akcji Spółki, co stanowi około 64,9 % wszystkich akcji, w tym:

- za uchwałą oddano 4.471.848 głosów;

- przeciw uchwale oddano 0 głosów;

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z czym uchwała została podjęta.

Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec braku dodatkowych wniosków Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.”