Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

29.02.2024

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (20-076),
ul. Krakowskie Przedmieście 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0000143061, kapitał zakładowy 27.560.540,00 zł (wpłacony w całości), posiadająca numer NIP 644-001-18-38 i REGON 271122279 (dalej „Spółka” lub „CNT”) działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej „NWZ” lub „Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 marca 2024 roku, o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 37, 20 – 076 Lublin, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
  5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w celu umorzenia.
  6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez poszerzenie jej przedmiotu działalności.
  7.  Zamknięcie obrad.

 

Pliki do pobrania: