Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Odpowiedź na pytania akcjonariusza związane z otrzymaniem Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (informacja przekazana raportem bieżącym RB 18/2023 z dnia 08.05.2023 r.).

23.05.2023

1. Wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dokonują akcjonariusze w formie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. W porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników zwołanego na 05 czerwca 2023 roku jest wybór takiego podmiotu. Aktualnie Zarząd Spółki zbiera oferty podmiotów prowadzących rejestr akcjonariuszy w celu zarekomendowania akcjonariuszom najlepszej oferty.      

2. Spółka będzie publikować ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,  a także będzie na swojej stronie internetowej umieszczać, tak jak dotychczas, wymagane przepisami prawa i postanowieniami statutu,  ogłoszenia kierowane do akcjonariuszy.  

3. Spółka nie będzie publikować żadnych raportów okresowych. Będzie składać sprawozdania roczne do sądu rejestrowego.

4. O przeznaczeniu zysku spółki decydują akcjonariusze w formie uchwały na walnym zgromadzeniu wspólników. Wykonanie zobowiązań płatniczych spółki wobec akcjonariuszy Spółka planuje zlecić podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy, chyba że akcjonariusze postanowią inaczej w statucie spółki.     

5. W walnym zgromadzeniu akcjonariuszy będą mogli brać udział akcjonariusze, zastawnicy i użytkownicy mający prawo głosu,  wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.  

6. Co do zasady umowa sprzedaży akcji wymaga zachowania formy pisemnej i wpisu do rejestru akcjonariuszy, nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Podmioty prowadzące rejestr akcjonariuszy stosują podwyższone standardy kontroli transakcji zbycia akcji, zatem ostateczne wymogi określi wybrany przez akcjonariuszy podmiot rejestrujący akcjonariuszy ( np. poświadczenie podpisu przez notariusza, podpis kwalifikowany, podpis w obecności pracownika tego podmiotu itp.), o czym spółka poinformuje akcjonariuszy na stronie internetowej po podpisaniu z tym podmiotem umowy.   

7. Przychód z odpłatnego zbycia akcji jest opodatkowany w ramach przychodu z kapitałów pieniężnych i obciążą podatnika dokonującego odpłatnego zbycia akcji. Spółka wykona wszelkie obowiązki w tym zakresie wynikające z przepisów prawa.