Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Zarejestrowanie przez sąd zmian w Statucie Spółki

02.02.2010

W dniu 2 lutego 2010 roku wpłynęło do Spółki postanowienie z Sądu rejestrowego o wpisaniu do akt KRS wszystkich zmian Statutu Spółki podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ”Energopol Południe” S.A. rozpoczęte w dniu 21 grudnia 2009 roku i kontynuowane po przerwie w dniu 28 grudnia 2009 roku.

Powzięte zmiany dotyczyły głównie rozszerzenia i dostosowania postanowień Statutu dotyczących przedmiotu działalności do znowelizowanego PKD 2007 oraz wprowadzenia zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (prawa akcjonariusza, sposób zwoływania walnych zgromadzeń).

Wykaz zmian dokonanych w Statucie Spółki "Energopol - Południe" S.A. został zamieszczony w Raporcie bieżącym nr 86/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku. 
Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki dostępny jest na naszej stronie internetowej.