Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Odpowiedź na pytania akcjonariusza związane z otrzymaniem Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (informacja przekazana raportem bieżącym RB 18/2023 z dnia 08.05.2023 r.).

11.05.2023

Odpowiadając na pytanie przesłane mailem uprzejmie informuję, iż zarząd spółki CNT S.A. nie ma żadnej wiedzy o planowanych działaniach Akcjonariuszy związanych z ogłoszeniem ewentualnego wezwania, którego zainicjowanie jest wyłączną kompetencją Akcjonariuszy, a nie organów Spółki.

Działając w trybie z art. 91 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Akcjonariusze żądający zwołania i umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia głosowania nad podjęciem w dniu 07.06.2018 r. uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, ogłosili wezwanie na sprzedaż akcji Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr RB 4/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.