Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Pytanie akcjonariusza o informacje na temat postępowania zabezpieczającego prowadzonego na wniosek spółki zależnej – odpowiedź Zarządu Spółki.

01.07.2021

W związku z otrzymaną prośbą akcjonariusza o udzielenie informacji w następujących sprawach opisywanych w mediach:

„1) czy dochodząc należności od KCI S.A. w kwocie 5,4 mln złotych, Spółka rzeczywiście dokonała zabezpieczenia na całym majątku Gremi Media S.A. wynoszącym wg publicznych informacji p. G. Hajdarowicza ponad 500.000.000 mln. złotych paraliżując działalność wydawcy dziennika Rzeczpospolita ?

2) czy w ramach tego sporu CNT faktycznie zablokowała działalność gospodarczą KCI S.A. jako właściciela wydawcy dziennika Rzeczpospolita – Spółki Gremi Media S.A.”

Zarząd Emitenta informuje jak poniżej.

Szanowny Panie,

Odpowiadając na zadane przez Pana, jako akcjonariusza CNT S.A. pytania, uprzejmie informuję, że w oparciu o nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Krakowie IX Wydział Gospodarczy z dnia 14 grudnia 2020 roku (sygn. akt IX GNc 920/20), spółka zależna  Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa (dalej CNT), której jedynym komplementariuszem jest CNT S.A., posiada zabezpieczenie roszczenia dochodzonego od KCI S.A. w kwocie 5.368.803,64 zł, ustanowione w ramach postępowania zabezpieczającego prowadzonego przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Michałem Koczurem (sygn. akt GKm 176/20).

Zabezpieczenie ograniczone jest do:

1)      zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego KCI S.A. w kwocie 247.866,37 zł,  

2)      zajęcia wierzytelności o wypłatę w dniu 21 czerwca 2021 roku oraz w dniu 21 lipca 2021 roku należnej KCI S.A. dywidendy z akcji Gremi Media S.A. w Warszawie, przy jej ograniczeniu do kwoty 5.178.137,27 zł, które zastąpiło wcześniejsze zabezpieczenie w formie zajęcia 32.163 sztuk akcji PLGRMMID00019 GRMEDIA SA.

Wszelkie kwoty uzyskane w ramach postępowania zabezpieczającego ulokowane zostają w depozycie sądowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez Sąd powództwa  CNT. 

 

Powyższe zajęcia, ze względu na ich naturę nie mają wpływu na swobodne prowadzenie działalności gospodarczej przez KCI S.A. i Gremi Media S.A., zaś ich  łączna wartość odpowiada wyłącznie kwocie roszczenia, będącego przedmiotem sporu (należność główna 5.368.803,64 zł oraz koszty procesu 57.200,00 zł). Spółka nie ma wiedzy o wartości majątku Gremi Media S.A., więc tą część Pańskiego pytania pozostawiam bez odpowiedzi.

 

Pomimo publicznie formułowanych przez KCI S.A. zarzutów o naruszenie przez CNT prawa w ramach prowadzonego postępowania zabezpieczającego, zgodność działań CNT z przepisami prawa potwierdziły Sądy:  Sąd Okręgowy w Krakowie IX Wydział Gospodarczy, który wydał nakaz zapłaty z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie o zapłatę o sygn. akt IX GNc 920/20, oddalił postanowieniem z dnia 1 marca 2021 roku wnioski KCI S.A. o uchylenie, względnie ograniczenie tytułu zabezpieczenia wynikającego z nakazu zapłaty, a następnie postanowieniem z dnia 21 czerwca 2021 roku oddalił skargę KCI S.A. na postanowienie z 1 marca 2021 r., utrzymując tym samym prawomocnie w mocy zabezpieczenie wynikające z nakazu zapłaty bez jakichkolwiek ograniczeń.  Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie prawomocnymi postanowieniami z dnia 11 lutego 2021 roku, sygn. akt I Co 16/21/S oraz z dnia 15 lutego 2021 roku, sygn. akt I Co 84/21/S, dwukrotnie oddalił skargi KCI S.A. w ramach postępowania zabezpieczającego oraz dwukrotnie oddalił wnioski KCI S.A. o jego zawieszenie.

 

Mam nadzieję, że przytoczone wyjaśnienia uzna Pan za wystarczające.

 

Z poważaniem

Jacek Taźbirek

Prezes Zarządu CNT S.A.