Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Ogłoszenie Oferty Zakupu Akcji CNT S.A.

16.06.2020

Niniejsza oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2019.623). W szczególności, do niniejszej oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy, ani przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań z dnia 14 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748). Niniejszaofertaniestanowirównieżofertyw rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U.2019.1145). Niniejsza oferta nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na niniejszą ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

 

OFERTA ZAKUPU AKCJI

CENTRUM NOWOCZESNYCH

TECHNOLOGII S.A.

 

Niniejsza oferta („Oferta”) dotycząca zakupu akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, NIP 6440011838, wysokość kapitału zakładowego (w pełni opłaconego) 34.000.000 zł („Spółka”) została opublikowana w dniu 16 czerwca 2020 r. w związku z realizacją przez Spółkę programu nabywania akcji własnych Spółki na zasadach określonych w uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Centrum Nowoczesnych Technologii" S.A. („Program Nabywania Akcji Własnych” lub „Program”).

1. Akcje objęte Ofertą

Przedmiotem Oferty jest 1.100.000 (słownie: milion sto tysięcy) akcji na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę i będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLERGPL00014, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią 12,94 % kapitału zakładowego Spółki („Akcje Nabywane”).

Upoważnienie do nabywania akcji własnych zostało udzielone Zarządowi Spółki na okres do dnia 25 czerwca 2020r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.  Celem nabycia Akcji Nabywanych jest ich umorzenie.

2. Liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień ogłoszenia Oferty oraz liczba akcji własnych, jaką Spółka zamierza osiągnąć w wyniku przeprowadzenia Oferty

Na dzień ogłoszenia Oferty Spółka nie posiada akcji Spółki.

W wyniku przeprowadzenia Oferty Spółka zamierza osiągnąć nie więcej niż 1.100.000 (słownie:  milion sto tysięcy) akcji na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę i będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLERGPL00014, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 12,94 % kapitału zakładowego Spółki.

3. Cena Zakupu

Oferowana cena zakupu Akcji Nabywanych wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną Akcję Nabywaną („Cena Zakupu”). Cena Zakupu mieści się w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

4. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest:

 

Millennium Dom Maklerski S.A.

ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa

tel. 22 598 26 00

fax 22 898 32 02

www.millenniumdm.eu , adres e-mail: kancelaria@millenniumdm.pl

(„Dom Maklerski”)

5. Harmonogram Oferty

Data ogłoszenia Oferty:                                                                                            16 czerwca 2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży:                                                     19 czerwca 2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży:                                                    23 czerwca 2020 r.

Przewidywany dzień nabycia Akcji Nabywanych oraz rozliczenia ich nabycia:                  25 czerwca 2020 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany powyższych terminów. Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nastąpi w szczególności w przypadku opisanym w pkt 8 poniżej. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów Oferty, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego na stronie internetowej Spółki (www.cntsa.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.millenniumdm.eu).

6. Podmioty uprawnione do sprzedaży akcji w ramach Oferty

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach Oferty są wszyscy Akcjonariusze, tj. posiadacze akcji na okaziciela zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLERGPL00014.

Akcje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od wszelkich Obciążeń.

7. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcjonariusze powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierniczych oraz Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których posiadają zapisane akcje, w zakresie realizacji transakcji w odpowiedzi na ogłoszoną Ofertę Sprzedaży, w szczególności z terminami stosowanymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną, jak również z opłatami pobieranymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną za dokonanie powyższych czynności.

Akcjonariusze  posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną powinni złożyć w tej Firmie Inwestycyjnej, wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz Firmy Inwestycyjnej. 

Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank Powiernik zobowiązani są do złożenia:

a) w Bankach Powiernikach: instrukcji zablokowania i dokonania rozrachunku Oferty Zakupu Akcji w trybie wskazanym w wewnętrznych regulacjach Banku Powiernika, oraz

b)  w Domu Maklerskim: wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży  

Zasady identyfikacji Akcjonariusza, który składa Ofertę Sprzedaży oraz tryb przyjmowania Oferty Sprzedaży, określa podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży.

Firma Inwestycyjna/Bank Powiernik przekazuje Domowi Maklerskiemu informację o złożeniu Oferty Sprzedaży/instrukcji zablokowania i dokonania rozrachunku Oferty Zakupu Akcji przez Akcjonariusza na zasadach określonych w „Procedurze postępowania oraz trybu realizacji transakcji w ramach oferty zakupu akcji Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna ogłoszonej w dniu 16 czerwca 2020r. przez Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za pośrednictwem Millennium Domu Maklerskiego S.A.” i przesłanych do Firmy Inwestycyjnej/Banku Powiernika przez Dom Maklerski, z zastrzeżeniem że przedmiotem Ofert Sprzedaży mogą być jedynie nieobciążone z jakiegokolwiek tytułu i niezablokowane (z innego tytułu niż związany z Ofertą Sprzedaży złożoną na podstawie Programu) akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza a Firma Inwestycyjna/Bank Powiernik, w trybie obowiązujących regulacji wewnętrznych, podejmie działania mające na celu zapewnienie, że akcje będące przedmiotem Ofert sprzedaży nie będą mogły być wykorzystane zarówno przez Akcjonariusza jak też przez Firmę inwestycyjną / Bank Powiernik w innym celu niż w celu dokonania rozrachunku transakcji skupu akcji. 

Dom Maklerski oraz Spółka nie ponoszą odpowiedzialności wobec Akcjonariusza za szkody powstałe w wyniku nie przesłania przez Firmę Inwestycyjną informacji o złożonej Ofercie Sprzedaży do Domu Maklerskiego.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozrachunku Oferty albo do dnia odwołania Oferty. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi w Firmie Inwestycyjnej/Banku Powierniku, w którym są zdeponowane jego akcje.

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy zostanie przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW. Komplet formularzy będzie również dostępny na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.millenniumdm.eu).

8. Odwołanie Oferty

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty zarówno przed, jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży. W szczególności, Spółka może odwołać Ofertę w przypadku ogłoszenia oferty nabycia akcji Spółki, w tym wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, przez inny podmiot.

W przypadku odwołania Oferty Spółka nie będzie odpowiedzialna za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

W przypadku odwołania Oferty stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki, na stronie internetowej Spółki (www.cntsa.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.millenniumdm.eu).

9. Nabywanie akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

W ramach Oferty Spółka skupi nie więcej niż 1.100.000 akcji (Akcje Nabywane).

W przypadku, gdy łączna liczba akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi przez wszystkich Akcjonariuszy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż liczba Akcji Nabywanych, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży.  

Ustalenie ostatecznej liczby akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby akcji objętych Ofertą Sprzedaży złożoną przez danego Akcjonariusza przez stopę alokacji. Następnie iloczyn liczby akcji objętych Ofertą Sprzedaży złożoną przez danego Akcjonariusza i stopy alokacji zostanie zaokrąglony w dół do pełnej akcji. Stopa alokacji, zostanie obliczona według poniższego wzoru:

 

SA = X/Y

Gdzie:

SA – stopa alokacji;

X – liczba akcji nabywanych przez Spółkę;

Y ‐ ogólna liczba akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży.

Akcje pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia iloczynu liczby akcji objętych Ofertą Sprzedaży złożoną przez danego Akcjonariusza i stopy alokacji zostaną nabyte po jednej począwszy od Akcjonariuszy, których Oferty Sprzedaży zostały zredukowane w najwyższym stopniu (tj. na których przypadł najwyższy ułamek dziesiętny podlegający zaokrągleniu w dół do pełnej akcji), aż do całkowitego przydzielenia pozostałych do nabycia akcji. W przypadku, gdy liczba akcji pozostałych do nabycia nie pokrywa liczby Akcjonariuszy uprawnionych do sprzedaży akcji na rzecz Spółki według zdania poprzedniego, Spółka nabędzie akcje od tego Akcjonariusza, który złożył Ofertę Sprzedaży obejmującą większą liczbę akcji. Jeżeli dwóch lub więcej Akcjonariuszy złożyło Oferty Sprzedaży obejmujące tę samą liczbę akcji, akcje zostaną nabyte od tego Akcjonariusza, który złożył Ofertę Sprzedaży wcześniej.

Spółka zaakceptuje wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Oferty o których mowa w pkt. 7.

Przeniesienie własności akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Spółką zostanie dokonane poza rynkiem regulowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo ‐ rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Dom Maklerski.

10. Zapłata Ceny Zakupu

Cena Zakupu akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 powyżej, zostanie zapłacona przez Spółkę. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz Ceny Zakupu może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty (o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez Dom Maklerski, Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną wystawiające instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

11. Charakter prawny Oferty

Niniejsza Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie. W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie, ani przepisy Rozporządzenia. Niniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszej Oferty mając na uwadze publiczny charakter Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. Intencją Spółki, jako spółki publicznej, jest zastosowanie optymalnej z punktu widzenia interesów Akcjonariuszy, formy skupu akcji własnych, w celu stworzenia wszystkim Akcjonariuszom równych szans na sprzedaż posiadanych przez nich akcji Spółki. Podstawę prawną do nabycia akcji własnych przez Spółkę  stanowi art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na niniejszą Ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Tekst niniejszej Oferty został w dniu jej ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst Oferty jest również dostępny na stronie internetowej Spółki (www.cntsa.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.millenniumdm.eu).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w POK osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 556-42-57.

12. Opodatkowanie

Zasady opodatkowania sprzedaży Akcji Nabywanych na rzecz Spółki

Zamieszczone poniżej informacje dotyczące aspektów podatkowych sprzedaży Akcji Nabywanych na rzecz Spółki mają charakter ogólny i nie stanowią kompletnej analizy skutków podatkowych ani porady podatkowej. Z tych względów wszystkim inwestorom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porad doradców podatkowych, finansowych i prawnych lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia Akcji Nabywanych uzyskiwanych przez osoby fizyczne

Zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dochód (przychód) uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki kwalifikowany jest do kategorii dochodów (przychodów) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym Akcji Nabywanych) wynosi 19% uzyskanego dochodu. Przez dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych należy rozumieć nadwyżkę uzyskanych z tego tytułu przychodów (cena papierów wartościowych określona w umowie) nad kosztami uzyskania tego przychodu (co do zasady, wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub objęcie). W przypadkach, gdy cena papierów wartościowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od ich wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej tych papierów wartościowych. Wskazanych dochodów nie łączy się z dochodami osiąganymi przez daną osobę z innych źródeł i podlegają one odrębnemu opodatkowaniu. Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po różnych cenach i nie jest możliwa identyfikacja zbywanych papierów wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej (FIFO). Zasadę, o której mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych.

W trakcie roku podatkowego osoby fizyczne uzyskujące dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie są obowiązane do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek (ani zaliczka) z opisanego powyżej tytułu nie jest także pobierany przez płatników (podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników etc.). Natomiast po zakończeniu danego roku podatkowego, który w przypadku osób fizycznych tożsamy jest z rokiem kalendarzowym, podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zobowiązani są wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć należny podatek dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego organu podatkowego.

W przypadku poniesienia w roku podatkowym straty ze zbycia papierów wartościowych, strata ta może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła (tj. ze zbycia papierów wartościowych) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Strata poniesiona z tytułu zbycia papierów wartościowych nie łączy się ze stratami poniesionymi przez podatnika z innych tytułów (źródeł przychodów).

Roczne zeznanie podatkowe podatnik powinien sporządzić w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik dokonał odpłatnego zbycia, na podstawie przekazanych mu przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej do końca lutego roku następującego po roku podatkowym imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu.

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, gdyż w takim przypadku przychody z ich sprzedaży powinny być kwalifikowane, jako pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach właściwych dla dochodu z tego źródła.

Powyższe zasady stosuje się zarówno do osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) jak i osób fizycznych, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (tj. podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), o ile, w przypadku tych ostatnich, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej. W myśl art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie zwolnienia z opodatkowania lub niższej stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji podatkowej.

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia Akcji Nabywanych uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym z odpłatnego zbycia Akcji Nabywanych na rzecz Spółki w celu umorzenia) podlegają opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem dochodowym jako dochody z zysków kapitałowych. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między przychodem (ceną papierów wartościowych określoną w umowie) i kosztami uzyskania tego przychodu (co do zasady, wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub objęcie). Natomiast w przypadku zbycia akcji celem umorzenia, nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu – zamiast tego za przychód nie uznaje się jego części odpowiadającej kosztowi nabycia lub objęcia akcji. Jeśli cena papierów wartościowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od ich wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy w wysokości ich wartości rynkowej. Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych stanowi od 1 stycznia 2018 r. dochód z odrębnego źródła przychodów (zyski kapitałowe) i łączy się jedynie z innymi dochodami z tego źródła, wymienionymi w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (nie łączy się z dochodami z innych źródeł). Zgodnie  z art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatek od dochodów wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, tj. podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, uzyskujący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podlegają identycznym, jak opisane wyżej, zasadom dotyczącym opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

13. Definicje i skróty używane w treści Oferty

Obok terminów zdefiniowanych w treści niniejszej Oferty, następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:

 

Akcjonariusz                                                                akcjonariusz Spółki.

 

Bank Powierniczy                                                 bank powierniczy w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

 

GPW                                                                               Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Firma Inwestycyjna                                            firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

 

KDPW                                                                             Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 

Nierezydent                                                              osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Dewizowe.

 

Obciążenia                                                                    zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie  lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.

 

Oferta Sprzedaży                                                           oferta sprzedaży akcji składana przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Ofertę.

 

Rezydent                                                                        osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Dewizowe.

 

Rozporządzenie                                                        Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań z dnia 14 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748).

 

Spółka                                                                        Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11, 41 – 200 Sosnowiec.  

 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi           Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U.2018 poz.2286, ze zm.).

 

Ustawa o Ofercie                                                             Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania istrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity:Dz.U.2019 poz. 623, ze zm.).

 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych   Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U.2019.1387, ze zm.).

 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych   Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U.2019.865, ze zm.).

 

Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych      Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U.2019.1519, ze zm.).

Ustawa Prawo Dewizowe                                               Ustawa  z  dnia  27  lipca  2002  r.  Prawo  Dewizowe  (tekst jednolity: Dz.U.2019.160, ze zm.).

 

Sosnowiec, dnia 16 czerwca 2020 roku