Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Informacje dotyczące dywidendy z zysków za 2017 rok

05.07.2018

W dniu 7 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 i postanowiło wypłacić dywidendę w kwocie 4.545.000,00 złotych, co stanowi 50 groszy na jedną akcję CNT S.A. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki tj. 9 090 000 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie dzień 13 sierpnia 2018 roku (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w tym dniu).

Termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 6 września 2018 roku.

Spółka przypomina osobom fizycznym, które są akcjonariuszami CNT S.A. a nie posiadają rachunku papierów wartościowych, że rejestr sponsora emisji prowadzi Dom Maklerski BDM S.A. i w sprawie odbioru dywidendy przez powyższe osoby prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Klienta BDM S.A. Lista Punktów Obsługi Klienta BDM S.A. dostępna jest pod linkiem: http://www.bdm.com.pl/poki

Proces wypłaty dywidendy realizowany będzie przez CNT S.A. (Emitent) za pośrednictwem KDPW S.A. i uczestników KDPW S.A. (banki i biura maklerskie).

W zakresie rozliczenia podatku od dywidendy uczestnicy KDPW S.A. (banki i biura maklerskie) wykonują funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z dywidend i dokonują jego odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego (kwota dywidendy będzie wypłacana przez banki i biura maklerskie osobom fizycznym po potrąceniu należnego podatku).

W zakresie rozliczenia podatku od dywidendy KDPW S.A. (banki i biura maklerskie) także wykonuje funkcję płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z dywidend i zgodnie z właściwymi przepisami prawa, pobierają i odprowadzają na rachunki właściwych urzędów skarbowych podatek dochodowy od osób prawnych od dochodów z dywidend.