Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Procedura odpowiedzi na Wezwanie i inne informacje istotne dla Akcjonariuszy*

07.02.2018

Procedura odpowiedzi na Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Akcje”)

Akcjonariusze Spółki mający zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji powinni:

1)    złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, nieodwołalną dyspozycję blokady tych Akcji oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego;

2)    uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje będące przedmiotem sprzedaży, zawierające informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Podmiotu Nabywającego („Świadectwo”); oraz

3)    złożyć w PUM oryginał Świadectwa wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza oraz dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w PUM Podmiotu Pośredniczącego.

Zgodnie z treścią Wezwania:

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów na sprzedaż Akcji, które zostaną doręczone przed rozpoczęciem terminu lub po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, jak również zapisów złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych.

Czas trwania Wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem

 • Data ogłoszenia Wezwania 24 stycznia 2018 roku
 • Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje 13 lutego 2018 roku
 • Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje 14 marca 2018 roku
 • Przewidywana data transakcji na GPW 19 marca 2018 roku
 • Przewidywana data rozliczenia transakcji w KDPW 20 marca 2018 roku

Wskazanie, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

W treści Wezwania określono, że:

 • Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”), okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać przedłużony (jednorazowo lub wielokrotnie) wedle uznania Wzywających łącznie do nie więcej niż 70 (siedemdziesięciu) dni. Na podstawie § 7 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomią o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed upływem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w wezwaniu.
 • Na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel wezwania (tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji objętych wezwaniem). Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomią o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w wezwaniu.

Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane osobiście (nie istnieje możliwość złożenia zapisów drogą korespondencyjną) w poniżej określonych Punktach Usług Maklerskich Podmiotu Pośredniczącego (“PUM”) w godzinach ich otwarcia:

 • PUM w Białymstoku, ul. Świętojańska15, 15-277 Białystok, tel. (85) 732 51 10
 • PUM w Bielsku-Białej, Pl. Wolności 7, 43-304 Bielsko-Biała, tel. (33) 813 93 50
 • PUM w Bydgoszczy, ul. Grodzka 17, 85-109 Bydgoszcz, tel. (52) 584 31 51
 • PUM w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, tel. (58) 346 24 25
 • PUM w Gdyni, ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia, tel. (58) 621 79 21
 • PUM w Katowicach, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice, tel. (32) 200 64 85
 • PUM w Krakowie, ul. Augustiańska 15, 31-064 Kraków, tel. (12) 618 45 84
 • PUM w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-954 Lublin, tel. (81) 532 94 13
 • PUM w Łodzi, ul. Kilińskiego 74, 90-119 Łódź, tel. (42) 272 21 81
 • PUM w Poznaniu, ul. Półwiejska 42, 60-967 Poznań, tel. (61) 856 86 36
 • PUM w Rzeszowie, ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów, tel. (17) 850 38 09
 • PUM w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, tel. (91) 488 39 82
 • PUM w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, 00-950 Warszawa, tel. (22) 697 49 00
 • PUM we Wrocławiu, ul. Jana Pawła II 8, 50-136 Wrocław, tel. (71) 370 08 41

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji osobiście (nie istnieje możliwość złożenia zapisów drogą korespondencyjną):

 • mBank S.A., Warszawa, ul. Senatorska 18 (II piętro) numer telefonu: (+48) (22) 697 47 13, godziny otwarcia: 9.00 – 17:00.

Cena, po której nabywane będą Akcje, wynosi 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych) za każdą Akcję („Cena Wezwania”).

Inne zastrzeżenia zawarte w treści Wezwania:

Akcje nabywane w ramach wezwania nie mogą być przedmiotem zastawu lub nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

Wszelkie terminy i koszty związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do zapisania się na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, np. z wydaniem świadectw depozytowych, ustanowieniem blokady Akcji, są określane przez domy maklerskie wykonujące te czynności, zgodnie z ich regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. Akcjonariusz, chcąc zapisać się na sprzedaż Akcji zgodnie z Wezwaniem, powinien wziąć pod uwagę wyżej wymienione terminy i związane z tym koszty.

Wzywający nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników lub przedstawicieli ustawowych w związku z wykonywaniem czynności niezbędnych do zapisywania się na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, ani nie są zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub wypłaty żadnych odszkodowań z tytułu niedojścia Wezwania do skutku, na warunkach przewidzianych w Wezwaniu.

Zapisy złożone w ramach Wezwania mogą być cofnięte w przypadkach, o których mowa w Rozporządzeniu, tj. gdy inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

Link do treści Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Akcje”):

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/29478623,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-centrum-nowoczesnych-technologii-sa

* Wezwanie, w tym ewentualne aktualizacje i zmiany informacji zawartych w Wezwaniu, będą publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki ogłoszonego przez Wzywających.