Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Informacja o dywidendzie za 2016 rok

29.06.2017

Informacja dotycząca dywidendy za 2016 rok

  1. W dniu 13.06.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej: ZWZ) podjęło Uchwałę Nr 6 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 2.727.000,00 zł, tj. 0,30zł  na 1 akcję.
  2. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych, jak i interes akcjonariuszy Spółki i jej władz, Zarząd CNT S.A. postanowił o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 16.07.2017r. w celu powzięcia przez to Zgromadzenie uchwały zmieniającej uchwałę ZWZ w zakresie wysokości ustalonej do wypłaty dywidendy, w taki sposób aby kwota dywidendy była ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z projektem uchwały przedstawionej na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. proponowana wartość dywidendy na jedną akcję została określona na 0,20 zł.
  3. ZWZ CNT S.A. postanowiło, że dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 3 lipca 2017 roku (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 3 lipca 2017 roku), a termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 17 lipca 2017 roku.
  4. Żadna z akcji Spółki nie jest uprzywilejowana co do dywidendy, zysk rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji. W związku z tym na każdą akcję z 9.090.000 sztuk akcji CNT S.A. przypada taka sama kwota dywidendy.
  5. Proces wypłaty dywidendy realizowany jest przez CNT S.A. (Emitent) za pośrednictwem KDPW S.A. i uczestników KDPW S.A. (banki i biura maklerskie). Szczegółowych informacji dotyczących trybu wypłaty dywidendy powinien udzielić dom maklerski, w którym akcjonariusz posiada akcje zarejestrowane na rachunku inwestycyjnym.
  6. W zakresie rozliczenia podatku od dywidendy uczestnicy KDPW S.A. (banki i biura maklerskie) wykonują funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z dywidend w wysokości 19 % i dokonują jego odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego (kwota dywidendy będzie wypłacana przez banki i biura maklerskie osobom fizycznym po potrąceniu należnego podatku).
  7. W zakresie rozliczenia podatku od dywidendy od osób prawnych funkcję płatnika podatku dochodowego wykonują również banki i biura maklerskie. Według Ustawy o Podatku od osób prawnych przychody z tytułu dywidend opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.
  8. Giełda dla akcji każdej notowanej na GPW spółki po ostatnim dniu z prawem do dywidendy dokonuje korekty kursu odniesienia spółki, czyli tzw. odcięcia prawa do dywidendy. Kurs akcji każdej spółki zostaje skorygowany o dywidendę i jest to widoczne w kursie odniesienia podczas pierwszej sesji po ostatnim dniu z prawem do dywidendy.
  9. Zgodnie z Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego kursem odniesienia na pierwszą sesję po ostatnim dniu z prawem do dywidendy jest ostatni kurs zamknięcia akcji pomniejszony o wartość dywidendy na akcję - tzw. „odcięcie praw do dywidendy”.